Husorden

Ejendommens husorden 2018

ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD!Vi gerne vil orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd, der er fastsat i bebyggelserne for at beskytte både beboere og bebyggelsen.

En boligejendom med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man mere eller mindre bliver afhængige af hinanden. Man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt, at opstille visse regler for at skabe et godt klima.

Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne nede. Det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale istandsættelse af det, der ødelægges, såfremt de ansvarlige for eventuelt hærværk ikke findes.

Affald
Køkkenaffald skal henlægges i affaldscontainerne, og containerlågene skal holdes lukkede. Aviser og andet papiraffald skal henlægges i de dertil indrettede containere. Tomme flasker kan henstilles ved siden af containeren. Affald, der ikke fjernes af dagrenovationen, skal beboeren selv hensætte i femkantens skur til storskrald.

Aftapningshaner, wc og cisterner
Skal holdes tætte og støjfri.

Badeindretninger
Badeindretninger må, af hensyn til natteroen, kun benyttes fra kl. 05.00 og frem til kl. 23.00.

Banken
Banken på rør, radiatorer, vægge, gulve samt lofter, som signal til andre beboere, er ikke tilladt.

Barnevogne
Barnevogne samt cykler og lignende, må ikke henstilles under trapper eller i kældergangene. Cykler samt barnevogn og klapvogne skal altid bæres op og ned fra gården.

Blomsterkasser
Blomsterkasser skal være beplantet i sommersæsonen, og vanding skal ske uden genere for andre beboere.

Altankasser/blomsterkasser
De skal være fastgjorte, så de ikke kan falde ned, og må ikke være ophængte over kældernedgange.

Cykler og knallerter
Cykler og knallerter må ikke henstilles i kældergangene. Cykel- og knallertkørsel er ikke tilladt i gårdene.

Døre
Døre forsynet med dørlukkere, skal holdes lukkede. Dørene i plankeværkerne skal også holdes lukkede.

El- og gasinstallation
Når De flytter ind, har De pligt til at meddele Københavns Energi om indflytning samt aflæsning Installationsnummer skal opgives, det står på måler. Forbrug af el og gas betales af beboeren. Det samme gælder skader, som skyldes forkert betjening eller misbrug.

Fodboldspil
Er ikke tilladt.

Fodring
Fodring af fugle eller dyr, ved udkastning af brød og lignende, er af hensyn til rottefaren strengt forbudt. Opsætning af foderbræt eller fuglekasser er ligeledes ikke tilladt.

Fodtøj
Fodtøj samt andre ting må ikke hensættes på trappegangene.

Forurening
Forurening af ud- og indvendige fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til at foretage omgående rengøring.

Fravær i længere tid
Såfremt De skal være væk fra Deres bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette en af ejendomsfunktionærerne herom. Eventuelt kan De aflevere en nøgle til Deres bolig, således at ejendomsfunktionæren har mulighed for at lukke sig ind i tilfælde af f.eks. opstået vandskade. De kan også opgive Deres opholdsadresse og eventuelt tlf. nr., hvor De kan træffes. Hvis De vælger at aflevere en nøgle, skal dette ske i en forseglet kuvert. Ejendomsfunktionæren har dog ingen pligt til at holde boligen under opsyn. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste eventuelle indbrudstyve.

Fyrværkerisager
Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra boligen eller andetsteds i ejendommen.

Fællesantenneanlægget
Fællesantenneanlægget opstillet af udlejeren, skal benyttes efter dennes direktiver.

Haveanlæggene
Haveanlæggene må gerne benyttes. Henkastning af papiraffald og lign. er ikke tilladt. De opstillede lysthuse i gårdene er til fælles afbenyttelse. Slyngplanter, buske og træer, plantet ved ejernes foranstaltning, må ikke beskæres eller beskadiges af beboerne.

Husdyr
Husdyr må ikke holdes uden udlejerens skriftlige tilladelse, der i givet fald kan tilbagekaldes, hvis bestemmelserne ikke bliver overholdt. Husdyr er ikke tilladt i gårdanlæggene.

Leg eller støjen
Leg eller støjen på trapper, i kældergange m.v. eller i anlæg bestemt for voksne, kan ikke tillades, ligesom børns leg og ophold på ejendommens grund må ophøre ved mørkets frembrud (om sommeren senest kl. 21.30).

Legevogne og redskaber
Legevogne og redskaber må ikke henstilles eller efterlades på gange, trapper eller på legepladser.

Maskiner
Maskiner der støjer eller forstyrrer radioaflytning og lignende må ikke benyttes i boligen efter kl. 19.00.

Motorcykler
Parkering af motorcykler kan også ske i gårdene.

Musiceren
Radio- og grammofonspil etc. må kun finde sted i selve boligen og for lukkede vinduer, men ikke på fællesarealerne eller i fællesrum og normalt ikke i tidsrummet fra kl. 23.00 og frem til kl. 06.00. Efter forud indhentet samtykke fra de øvrige beboere, kan der i særlige tilfælde disponeres fra denne bestemmelse. Højtalere bør ikke monteres direkte på vægge.

Måtter
Måtter der af beboerne anbringes udenfor døre, skal holdes rene, også under måtterne.

Parkering
Parkering af køretøjer udenfor de af udlejeren anviste områder, er ikke tilladt. Campingvogne, lastbiler og trailere må ikke henstilles på ejendommens grund.

Porttelefoner
Det er forbudt at flytte porttelefonens installation. Ligesom det er forbudt, at koble andre ting på anlægget. Såfremt det bliver konstateret, at installationen har lidt overlast, kommer beboeren selv til at dække udgiften til reparation. Eventuel reparation af porttelefonen må kun foretages gennem boligselskabet.

Tagutætheder
Tagutætheder samt indslag af regn og sne må snarest anmeldes til ejendomskontoret.

Støvsugning
Støvsugning er ikke tilladt længere end til kl. 19.30.

Tøjtørring
Tøjtørring, møbel- og tæppebankning samt luftning af sengetøj må kun ske på de af udlejeren anviste steder. Klatvask i boligen må kun foretages, når der sørges for en omhyggelig udluftning. Tæppebankning og udluftning af sengetøj er kun tilladt indtil kl. 12.00.

Vaske- tørre- og andre fællesrum
Må kun benyttes efter gældende reglement. Efter endt brug af leveres rummene med deri værende inventar i rengjort stand og skal være tilgængelige for alle i opgangen. Vaske- og tørretumblerinstallationer må kun benyttes mellem kl. 08.00 og kl. 20.00 (husk ansvarsforsikringen).

Vedligeholdelse af lejligheden
Ifølge loven afsættes beløb til tapetsering, hvidtning og maling. Dette beløb tilhører lejligheden. Lejeren kan kræve arbejdet udført i det omfang, udgifterne. Kan dækkes af det der står på den indvendige vedligeholdelses-konto. Der modtages oplysning om dette én gang årligt. Lejeren må selv rekvirere håndværkere, der skal udføre arbejdet fagmæssigt forsvarligt og til en rimelig pris. Plasticmaling må normalt ikke anvendes, ligesom særpræget maling af træværk, vægge og lofter ikke må anvendes. Når arbejdet er udført, leveres kvitteret regning til ejendomsmesteren. Efter godkendelse modtager lejeren det beløb, som kan refunderes. Lejeren må gerne selv udføre dette arbejde, og vil så efter godkendelse af ejendomsmesteren få refunderet udgifter til maling, tapet, pensler m.v.

Vinduerne
Vinduerne i de af beboerne overladte lokaler, herunder pulter- og kælderrum, skal af udlejeren holdes forsynede med hele ruder. Samtlige vinduer i ejendommen må i varmesæsonen samt i regn-, sne-, frost- og stormvejr holdes lukkede (bortset fra almindelig udluftning).

Wc-vandspil må ikke finde sted
Intet der kan stoppe afløbet, såsom bleer og vat, må kastes i toilettet.

Anvisninger
Beboerne må i øvrigt, både i egen og i ejendommens interesse, rette sig efter anvisninger fra udlejeren, ejendommens funktionærer samt beboerrepræsentationen.

Forældre
Husk at vejlede Jeres børn, undgå ødelæggelser. Det vil holde vedligeholdelserne på et mindre forbrug. Det er jo beboerne selv, der gennem huslejen skal betale det ødelagte.

Altaner
Brugen af altanerne bør bero på almindelig sund fornuft, og i virkeligheden bør det ikke adskille sig væsentligt fra brugen af et åbent vindue.

• Altanerne skal holdes rene og ryddelige og ikke bruges til opbevaring af gamle møbler, papkasser og lignende.
• Tøj må gerne tørres på altanerne, hvis det ikke hænger over rækværkets højde.
• Det er ikke tilladt at gøre brug af åben ild eller grill på altanerne af hensyn til brandfare samt røg- og lugtgener. Dette gælder gas-, elektrisk og kuglegrill.
• For at undgå gener med fugle, der slår sig ned på altanerne, er det ikke tilladt at efterlade madvarer eller lægge brød ud på altanerne.
• Altanerne samt vægge og lofter må ikke males.
• Der må ikke monteres udstyr på væggene uden godkendelse. Tilladelse til evt. markiser, sidestykker og elstik skal indhentes hos PrivatBo.
• Der må ikke opsættes parabol antenne på altanerne.
• Blomsterkasser skal monteres, så de ikke ridser malingen med mulige rustskader til følge. Evt. reparationer af skader vil påhvile den enkelte beboer.
• For ar sikre en ensartet facade er altansejl i andre farver end grå ikke tilladt. Altansejlet tilhører lejerne, og ved evt. udskiftning af altansejl lejerne mod betaling bestille et nyt gennem ejendomskontoret. Hvis man selv anskaffer et altansejl udenom ejendomskontoret skal altansejlet godkendes af ejendomskontoret.
• Der må ikke spilles musik på altanerne, og der skal vises almindelig hensyn til naboerne især efter kl. 22.00. I øvrig gælder de almindelige husordensregler for Vibehusene.
• Planter skal vandes med forsigtighed af hensyn til underboerne.
• Altanerne må ikke indhegnes med net eller lignende.
• Støjende husdyr må ikke anbringes på altanen.
• Fyrværkeri af enhver art må under ingen omstændigheder afbrændes / affyres fra altanerne.
• Cykler henvises til cykelparkering enten i gården eller eget kælderrum eller cykelstativer i gården.

Bestyrelsen, PrivatBo, Fonden og gårdmænd
Bestyrelsen, PrivatBo, Fonden og gårdmænd har ret til at påtale overtrædelse af ordensreglerne for altaner, og deres anvisninger skal følges. Ved overtrædelse kan lejemålet ophæves på samme nåde som ved overtrædelse af gældende husorden.